Преимущества стратегического подхода к развитию водопроводно-канализационного хозяйства города.

ПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ

ВОДОПРОВІДНО — КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА   

ГВЕТАДЗЕ Іван Георгійович – депутат донецької міської ради, Голова постійної комісії з питань енергозбереження, енергоефективності міського господарства, заслужений будівельник України, к.і.н

ПРИХОДЬКО Роман Вікторович – завідувач відділу очищення стічних вод Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства», к.держ.упр

Без якісної роботи водопровідно-каналізаційної системи неможливо вирішувати нагальні питання життєзабезпечення міста. Тому її розбудова– одне з головних завдань органів місцевого самоврядування. Водночас експлуатація цієї системи цілком залежить від наявності та ефективності економічного механізму їх підтримки. Наразі не має суттєвої економічної різниці в тому, хто утримує об’єкт: комунальне  підприємство, комерційна структура,  чи неприбуткове об’єднання співвласників, – довготривале існування цього об’єкту (взаємопов’язаної системи об’єктів) можливе лише у тому випадку, коли він забезпечений власними джерелами фінансування: прибутком, амортизаційними відрахуваннями тощо. Тому при розробці інфраструктурних проектів обов’язково необхідно передбачати і економічні механізми забезпечення їх подальшої експлуатації. 

Розробка та впровадження цих механізмів на наш погляд можливі лише у випадку, коли рішення про започаткування проекту передусім базується на принципах ефективності, системності та комплексного підходу. [3]

Найефективнішим управлінським рішенням буде таке, яке з використанням мінімально можливих ресурсів забезпечить максимально  можливий соціальний ефект.

Системність — передбачає ініціювання таких змін, які поліпшуватимуть існуючий (не досконалий) стан системи, та з часом призведуть до стабілізації його на іншому (більш досконалому) рівні. І тому завжди необхідно не тільки детально досліджувати сьогоднішню ситуацію, а й прогнозувати можливі соціальні наслідки від впровадження проекту. Позитивними ці наслідки можуть бути лише при дотриманні умов  відповідності, доцільності та розуміння.

При цьому:

 • Відповідність означає сумірність масштабів проекту та поточної (або планованої) ємності ринку території його впровадження. 
 • Доцільність — це наявність комерційної та соціальної потреби впровадження проекту.
 • Розуміння характеризує соціальну готовність на можливі додаткові витрати з утримання покращеної за допомогою впровадження проекту інфраструктури.[3]     

Комплексний підхід – це метод при якому вирішення проблеми в цілому є пріоритетним перед розв’язанням окремих проблем системи. Застосування цього методу дозволить завдяки синергетичному ефекту досягти збалансованості системи та забезпечити її стале зростання.[3]

При цьому:

 • Синергетичний ефект – це додаткова користь, що виникає від застосування комплексного впливу одразу на декілька елементів керованої системи за рахунок злагодженої взаємодії цих елементів.

(Закон синергії полягає в тому, що сума властивостей (потенціалів, енергії, якостей) організованого цілого перевищує «арифметичну» суму властивостей елементів — складових даного цілого).

 • Збалансованість – це стан господарської системи, підприємства, регіону, галузі тощо, за якого витрати і прибутки урівноважені, близькі, або рівні між собою.  
 • Стале зростання – це керований розвиток, заснований на комплексному підході та інформаційних технологіях, які дозволяють моделювати варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати майбутні результати та обрати найбільш оптимальний варіант.[3]

Особливо це стосується інфраструктурних проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, які, всупереч існуючим у потенційних вітчизняних бенефіціарів уявленням, не тільки не є благочинними організаціями, але й вкладають кошти лише в найефективніші (з усіх точок зору) проекти, доцільність яких доведена і перевірена професійними експертами – консультантами.[4]

Все вищезазначене повинно стати підґрунтям роботи органів самоврядування при плануванні розбудови міського господарства.

Донецька міська рада, яка (як і всі інші міста Україні) отримала у спадок від «радянського минулого» неефективні  й зношені системи життєзабезпечення,  поставала собі амбітну ціль — побудову «Європейського міста». Але після затвердження проекту «Реконструкції каналізаційних очисних споруд з будівництвом комплексу термічної утилізації осаду»[1] прийшло розуміння того, що вирішення питання утилізації осаду та ліквідація 150 га накопичувачів мулу, не вирішить питання побудови ефективної та самодостатньої системи водозабезпечення – водовідведення міста.

Розуміючи це і закликаючи саме до такого підходу, Голова постійної депутатської комісії з питань енергозбереження та енергоефективності Донецької міської ради наголошував: 

 • «Можна замінити кілометри водопровідно-каналізаційних мереж, обладнання насосних, очисних споруд і на 10-20 років забути про аварійні ремонти та втрати води, а можна при цьому провести зонування, розробити оптимальну гідравлічну схему водопостачанняводовідведення, запровадити безвідходні технології очищення стічних вод, удосконалити структуру водоканалу і забути про необхідність подальшого фінансування цієї галузі – назавжди».

Для міста Донецьк притаманні всі системні проблеми водопостачання та водовідведення України: 

Економічні: 

 • нестача фінансування на модернізацію систем водопостачання та водовідведення;
 • неефективне водокористування;
 • наявність економічних збитків;
 • відсутність механізмів компенсації збитків;
 • неналежна схема розрахунку відшкодувань за завдані збитки;
 • нестача коштів екологічних фондів на відновлення або захист водних ресурсів;

Муніципальні (регіональні)

 • високий рівень зносу муніципальних систем водопостачання та водовідведення;
 • масштабні втрати води;
 • споживачі не мають можливості контролювати не лише якість, а й кількість спожитої води;

Екологічні 

 • хімічне, радіаційне,          бактеріологічне забруднення       джерел водопостачання;
 • погіршення здоров’я громадян через неефективні методи очищення поверхневих та підземних вод та вторинне забруднення питної води;
 • великий забір води на комерційні потреби в районах, де її не вистачає; Соціальні 
 • дефіцит питної води;
 • збільшення частоти захворювань, спричинених споживанням води неналежної якості та погіршенням екологічної ситуації в районах розташування каналізаційних очисних споруд через відсутність утилізації осадів;
 • відсутність інформації для споживачів про якість питної води та стан систем водопостачання і водовідведення;

Юридичні 

 • недосконалі та непослідовні механізми встановлення тарифів;
 • застарілі нормативні документи, що регулюють відносини при наданні послуг з водопостачання та водовідведення;

Регуляторні 

 • регулятор в сфері водного сектора досі не може здійснити консолідацію сектора та його технічну модернізацію за рахунок тарифів, що покривали б витрати, та допустимі виробничі втрати водоканалу; Територіальні
 • транскордонне забруднення водних ресурсів,
 • відсутність міжнародної організації, яка б контролювала якість очищення стічних вод та стан джерел питного водопостачання.

 

Окрім цих системних загальнодержавних проблем місто також має власні специфічні структурні проблеми, вирішення яких потребує попереднього фахового дослідження. Зрозумівши необхідність такого підходу депутатська комісія визначила кроки для його реалізації, а саме: 

 1. Замовити дослідження у міжнародних консультантів.
 2. У зв’язку з величезною прогнозною кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт і необхідністю мінімізації впливу цих витрат на тарифоутворення визнати, що єдиним можливим джерелом фінансування проекту можуть бути довготермінові кредити Міжнародних фінансових організацій (МФО). Виходячи з цього міжнародні консультанти повинні мати кваліфікацію і досвід достатні для схвалення дослідження в МФО. 
 3. Ініціювати перед міською радою процес пошуку грантодавця для фінансування консультаційного дослідження.

Міська рада, після укладання (в рамках «Комунальної інфраструктурної програми Німецького Уряду в Україні») з німецьким банком розвитку  KfW Фінансової угоди про грант на фінансування  експертного дослідження з розробки техніко-економічного обґрунтування для покращення роботи систем водопостачання та водовідведення в місті Донецьк, розпорядженням Міського голови № 281 від 16.01.2012 р. створила Робочу групу для підготовки Технічного завдання для експертів та проведення конкурсу з вибору Виконавця вищезазначеного дослідження. Це дослідження повинне було не тільки задовольняти вимоги МФО, але й відповідати стратегії розвитку міста та стати підґрунтям для наближення якості послуг з водопостачання та водовідведення до світових стандартів. 

З цією метою Робоча група зробила аналіз показників роботи  КП «Донецькміськводоканал» в порівнянні з сучасною світовою практикою.

           Таблиця 1: Огляд міжнародної сучасної практики та ситуація в Донецькміськводоканалі[5]

 

  Міжнародні стандарти   Донецькміськводоканал  
Стандарти управління та фінансові стандарти  
Коефіцієнт поточної ліквідності

< 1

0,93

Коефіцієнт витрат

< 1

1,09

Зарплати/Операційні витрати

25 – 40%

30%

Частка підключень, водопостачання

100%

99%

Частка підключень, водовідведення

100%

74%

Рівень отримання оплати:

домогосподарства, ЕН

100%

95%

Покриття витрат на експлуатацію та технічне обслуговування

100%

60%

Покриття загальних витрат

100%

45%

Залежність від субсидій

0%

40%

Інституційні стандарти (показники діяльності)  
Індекс персоналу (чисельність персоналу/ 1000 підключень)

2 — 4

6,4

Освіта та відповідний досвід персоналу

 

Компетенція персоналу відповідає вимогам до роботи Компетенція персоналу недостатня для

впровадження нових

технологій

Абоненти з водомірами

100%

65%

Прозора система виставлення рахунків та збирання оплати Виставлення рахунків прозоре, безготівкова оплата з використанням всіх засобів   Система виставлення рахунків, процес оплати є складними та непрозорими  
Робота із скаргами абонентів Робота із скаргами в режимі Незадовільна
  реального часу  
Калібрування водомірів Калібровано 100% водомірів/ замінюються кожні 5 років Існує система калібрування, її забезпечення є важким та, врешті, ледве виконується 
Відстеження впливу на стан здоров’я 

Так

Ні

Технічні стандарти (показники діяльності)
Неприбуткова вода %

<30%

44%2

Неприбуткова вода, л/км труби/год.

0,07 – 0,15

1,4

Пориви труб/км

0,2 – 0,7

2,9 – 6,0

Індекс витоків в інфраструктурі (ILI)

1-4

19

Швидкість реагування на ремонти

24 год.

> 24 год.

Якість води, яка відстежується на абонентських вводах

Щоденно

Щоденно

На абонентських вводах якість води відповідає стандартам

100%

Не завжди

Технічне обслуговування каналізаційної мережі, км/місяць

3-5%

У разі потреби

Головний висновок цього аналізу — низька ефективність як технічних характеристик систем водопостачання та водовідведення (фізична зношеність обладнання, завеликі діаметри трубопроводів, не оптимальна продуктивність насосного обладнання та відсутність можливості її регулювання, практичне нехтування можливостями подачі питної води самопливом тощо), так і організаційно-управлінської структури. На підставі цього аналізу до Технічного завдання дослідження були запропоновані рекомендації «бажаного стану»[2] КП «Донецькміськводоканал» після завершення   проекту.

За сформованим Технічним завданням після проведення міжнародного тендера за участю таких відомих консалтингових компаній, як:  P2M Berlin GmbH (Берлін, Німеччина: http://p2mberlin.de/), COWI A/S (Конгенс-Люнґбю,

Данія: http://www.cowi.dk/), IDOM (Більбао, Іспанія: http://www.idom.com/),

Posch      &    Partner    GmbH    (Інсбрук,    Австрія: http://www.pap.co.at/), 

GFA Consulting Group GmbH (Ґамбург, Німеччина: http://www.gfa-group.de/), MVV decon GmbH (Мангайм, Німеччина: http://www.mvv-decon.com/), з переможцем – консорціумом компаній під керівництвом Posch & Partner GmbH був укладений  договір щодо консультаційних послуг з Дослідження техніко-економічної доцільності реалізації проекту «Поліпшення питного водопостачання та збору й очистки стічних вод у місті Донецьк». 

Для організації роботи щодо цього договору розпорядженням міського голови № 1233 від 17 грудня 2012 р. «Про заходи із забезпечення виконання технічного завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування для поліпшення водопостачання, збирання та очищення січних вод у м. Донецьк» були затверджені необхідні заходи, а  розпорядженням № 92 від 31 січня 2012 р. затверджений склад відповідної робочої групи (Групи управління проектом). 

Крім техніко-економічної документації КП «Донецькміськводоканал», для дотримання принципів ефективності, системності та комплексного підходу, дослідження  базувалось на «Стратегії розвитку м. Донецьк до 2020 р.», «Прогнозу чисельності постійного та наявного населення по Донецькій міськраді та районах м. Донецьк до 2035 р.», Програмах соціально — економічного розвитку міста та бюджетах міста за останні роки. 

З метою дотримання умов  відповідності, доцільності та розуміння технічному дослідженню передували соціальні опитування різних верств споживачів: населення, промислових підприємств, а також враховувалось екологічні ініціативи громадських організацій міста. 

Дослідження поточної ситуації з водопостачанням, водовідведенням і очищенням стічних вод та матеріали соціальних досліджень були деталізовані, проаналізовані і узагальнені в «Інформаційному звіті» (Inception report) консультантів, який після громадського обговорення був затверджений сесією міської ради і став підґрунтям для подальшої роботи.  

На наступному етапі Робоча група щотижнево проводила робочі наради з усіма, задіяними в дослідженні сторонами. Щомісячно Консультант надавав письмовий звіт про стан досліджень та отримані результати, які обговорювались і затверджувались протокольними рішеннями. 

За результатами цих досліджень, враховуючи розроблений Робочою групою бажаний стан Донецькміскводоканалу Консультантом були розроблені варіанти покращення служби експлуатації та технічного обслуговування.

Таблиця 2: Резюме недоліків та варіантів покращення служби експлуатації та технічного обслуговування Донецькміськводоканалу[5]

 

Недоліки експлуатації та технічного обслуговування в Донецькміськводоканалі Варіант покращення
Управління  
Якість води не є задовільною (хоча й відповідає українським стандартам) Перегляд якості води, що подається оптовим постачальником води, а також перегляд контракту на постачання води з оптовим постачальником води, та спільна розробка заходів покращення якості у відповідності до сучасних стандартів
Немає чітких планів з експлуатації та технічного обслуговування Визначення стратегії та щорічних планів
Немає чіткого бюджету на експлуатацію та технічне обслуговування Визначення щорічного бюджету на експлуатацію та технічне обслуговування, що також дозволяє

проводити необхідні профілактичні ремонти  

Немає управління, що базується на цілях   Визначення цілей та показників для моніторингу ефективності роботи всіх відділів
Немає чітких принципів делегування Розвиток компетенції керівництва середньої ланки для того, щоб можна було передавати їм

відповідальність та ухвалення рішень

Посадові інструкції та процедури не використовуються Оновлення посадових інструкцій, перегляд процедур та їх впровадження
Навчальні плани не використовуються Переглянути та впровадити навчальні плани, у відповідності із Програмою оптимізації оцінки роботи персоналу
Комерційні/фінансові
Відсутність делегування Розробити концепцію управління змінами та допомоги керівництву в делегуванні відповідальності та ухваленні рішень 
База даних про абонентів не оновлюється Оновлення бази даних споживачів
Система виставлення рахунків та стягування оплати потребує модернізації та має бути прозорою Переглянути систему виставлення рахунків та стягування оплати, оптимізувати функціональність та орієнтацію на клієнта, а також прозорість
Технічні
Оптовий постачальник води подає незадовільну воду низької якості Посилити контроль якості води шляхом відповідним чином організованої системи відбору проб води на об’єктах Донецькміськводоканалу та в місцях постачання абонентам
Повна залежність систем водопостачання та водовідведення від подачі насосами –

експлуатація та технічне обслуговування насосних станцій незадовільна

 

Повернення профілактичного та позапланового обслуговування як повсякденної роботи служби експлуатації та технічного обслуговування всіх насосних станцій; визначення бюджетів/засобів для експлуатації та технічного обслуговування 
Брак відповідної системи технічного обслуговування Повернення профілактичного та позапланового обслуговування як повсякденної роботи служби експлуатації та технічного обслуговування на всіх об’єктах; визначення бюджетів/засобів на експлуатацію та технічне обслуговування
Брак компетентного персоналу у службі

експлуатації та технічного обслуговування

Залучення персоналу та його навчання відповідним методам експлуатації та технічного обслуговування існуючого та нового обладнання
Брак відповідного управління відділами Посилення компетенції керівництва середньої ланки (начальники управлінь та начальники відділів) в командному управлінні та делегуванні повноважень
Брак мотивації персоналу Впровадження управління змінами та посадових інструкцій, в тому числі цільових показників та винагород, що залежать від результатів діяльності

Звичайно усунення недоліків експлуатації принесе ефект і поліпшить роботу систем водопостачання та водовідведення, але головною проблемою є зношеність мереж і обладнання та застарілі технології підготовки питної води та очищення води стічної.

І саме на пошук шляхів вирішення цих проблем Робоча група постійно скеровувала зусилля консультантів.

Члени Робочої групи намагалися якомога більше спілкуватися з виконавцями роботи, залучати до дискусій вітчизняних фахівців та проводити обговорення результатів за участі керівництва міста і безпосередньо міського Голови та представників банку.

І такий підхід виявився цілком вірним: консультанти зрозуміли, що будь-які пропозиції не будуть прийняті тільки тому, що запропоновані закордонною фірмою. Вони були змушені враховувати слушні зауваження та вносити відповідні корективи до запропонованих заходів.

У підсумку  з’явився документ, який визначає основні напрямки реконструкції та розвитку систем водопостачання та водовідведення Донецька, черговість виконання необхідних заходів та орієнтовну їх вартість. 

При удосконаленні системи водопостачання необхідно відзначити оптимізацію роботи фільтрувальних станцій з одночасним удосконаленням технології підготовки питної води та забезпеченням її самопливної подачі на більшій території міста, а серед пропозицій з оптимізації збирання, відведення та очищення стічних вод звертають на себе увагу заходи з зонування і оптимізації роботи КНС та докорінна реконструкція каналізаційних очисних споруд із запровадженням найсучасніших технологій очищення стічних вод та обробки і утилізації утворюваних осадів з отриманням палива та добрив. 

В таблицях 3 — 4 подано перелік основних запропонованих заходів, їх орієнтовна вартість та черговість виконання.

Таблиця 3: Оцінка витрат для оптимізації водопостачання міста [6]

Деталізований фінансовий план покращення водопостачання
  ЗАХІД СУМА, евро
    Переведення на самопливне водопостачання (етапи 1-2) 8 129 417
Переведення Калинінського р-ну на постачання від Води Донбасу 298 590
Реконструкція Мушкетівсткого ВВ 3 666 969
Ремонт високоприорітетних водопроводів 27 205 121
Встановлення приладів обліку 7 276 392
Оптимізація макро-вимірювання 1 643 000
Оптимізація системи  SCADA 88 000
Постачання ремонтно-обслуговуючого  обладнання 2 127 600
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 3 391 716
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 4 466 144
Разом 60 292 949
  Перехід на самопливне водопостачання (етапи 3, 4а, 4б) 22 839 885
Реконструкція Південного ВВ 5 074 466
    Реконструкція Куйбишевського ВВ (етап 1) 701 228
Оптимізація Верхньо-Кальміуської ФС (етап 1) 16 200 000
Оптимізація Донецької ФС (етап 1) 13 400 000
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 3 765 622
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 4 958 496
Разом 66 939 697
    Запровадження зон DMA 20 940 865
Зменшення витоків 119 207 293
Переведення на самопливне водопостач. (Куйбишевський ВВ) 4 112 343
Переведення на самопливне водопостач. (Центральний ВВ) 92 254
Оптимізація ВВ 11 217 925
Відновлення Верхньо-Кальміуської ФС (етап 1) 62 187 500
Відновлення Донецької ФС (етап 1) 45 200 000
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 17 009 213
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 22 397 391
Разом            302 364 784
  Зменшення витоків 96 947 519
Переведення на самопливне водопостач. (Південний ВВ) 5 900 924
Оптимізація ВВ 13 779 151
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 7 543 951
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 9 933 724
Разом            134 195 268

Таблиця 4: Оцінка витрат для оптимізації водовідведення міста [6]

Деталізований фінансовий план покращення водовідве дення
ПЕРІОД ЗАХІД СУМА, евро
    Модернізація  вимірювального обладнання КНС 168 300
Встановлення перетворювачів частоти на великих КНС >50л/с 49 000
Модернізація розподільчих приладів на ГКНС та КНС 1, 7, 8 та 9 233 000
Модернізація електрообладнання на КНС 450 300
Підготовка мап та кадастру каналізаційних мереж (CCTV) 1 600 000
Встановлення люків колодязів 5 047 876
Інструменти та малогабаритне обладнання для експлуатації 351 800
Постачання ремонтно-обслуговуючого  обладнання 3 210 000
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 718 658
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 946 314
Разом 12 775 249
  Реконструкція КНС-7 1 144 000
Реконструкція КНС-10 413 000
Реконструкція КНС-11 413 000
Реконструкція КНС-14 292 000
Реконструкція ГКНС 3 953 820
Реконструкція КНС-8 2 241 000
Реконструкція КНС-9 1 254 000
Реконструкція КНС Моспіно 749 000
Розширення каналізаційної системи в Куйбишевському р-ні 20 897 000
Коригування насосної лінії між ГКНС та ДОС 19 327 060
Нові насосні лінії 11 492 647
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 4 021 833
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 5 295 869
    Разом 71 494 228
    Реконструкція КНС-1 2 424 000
Реконструкція КНС-893 1 440 000
Реконструкція КНС-4 1 005 000
Реконструкція КНС-52 1 500 000
Розширення каналізаційної системи в Петровському р-ні 46 219 000
Розширення каналізаційної системи в Пролетарському р-ні 40 916 000
Реконструкція самопливних колекторів віком >50 років 45 612 437
Реконструкція самопливних колекторів віком 38-50 років 152 315 847
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 18 851 035
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 24 822 665
Разом              335 105 984
  Реконструкція КНС-6 72 900
Реконструкція КНС-13 785 000
Реконструкція КНС-3 419 000
Реконструкція КНС- Широкий 97 000
Реконструкція КНС-15 260 000
Реконструкція КНС- Лісна 376 000
Реконструкція КНС-21 260 000
Реконструкція КНС- КПД 2 260 000
Реконструкція КНС-67 142 000
Реконструкція КНС-Слєпньова 100 000
Розширення каналізаційної системи в Буддьоновському р-ні 13 411 000
Розширення каналізаційної системи в Кіровському р-ні 22 221 000
Розширення каналізаційної системи в Ленінському р-ні 11 963 000
Розширення каналізаційної системи в Київському р-ні 181 67 000
Розширення каналізаційної системи в Калінінському р-ні 8 558 000
Розширення каналізаційної системи в Ворошилівському р-ні 259 000
Реконструкція самопливних колекторів віком 16-35 років 100 580 706
Реконструкція самопливних колекторів віком <15 років 12 301 452
Реконструкція напорних трубопроводів віком >50 років 2 106 033
Реконструкція напорних трубопроводів віком 36-50 років 3 064 000
Реконструкція напорних трубопроводів віком 16-35 років 12 543 000
Реконструкція напорних трубопроводів віком <15 років 712 000
Резерв на випадок підвищення цін (3% на рік) 13 496 861
Консультаційні послуги (проектування, технагляд – 8%) 17 772 396
Разом              239 927 348

Слід зазначити, що значна увага була приділена заходам з енергозбереження, реалізація яких дасть можливість скоротити загальне енергоспоживання на подачу питної води з  23,71 ГВт*год./рік (2012 р.) до 7,38 ГВт*год./рік у 2033р., тобто економія становитиме 16,33 ГВт*г/рік, що є скороченням на 69%.[6]

В той же час загальне енергоспоживання на відкачування стічних вод зменшиться з  28,73 ГВт*год./рік (2012 р.) до 22,48 ГВт*год./рік у 2033р., або на 21,7%.[6]

Таблиця 5: Запропонована поетапність та інвестиції, Євро [6]

НАПРАМОК Водопостачання Водовідведення Очисні споруди
ЕТАП І 

(78 853 138)

60 292 949  12 775 249 5 784 940
ЕТАП ІІ 

(237 837 784)

66 949 697 71 494 228 99 393 859
КОРОТКОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ РАЗОМ: (316 690 922) 126 642 646 84 269 477 105 178 799
Довгострокові Транш І (637 420 768) 302 364 784 335 105 984 0
Довгострокові Транш ІІ  (402 820 937) 134 105 268 239 927 349 28 788 320
ДОВГООСТРОКОВІ

ІНВЕСТИЦІЇ РАЗОМ:  (1 040 291 705)

436 470 052 575 033 333 28 788 320
ВСЬОГО:

(1 356 982 627)

564 112 698 659 302 810 133 967 119

 

Тісна співпраця робочої групи, консультантів, громадськості міста, КП «Донецькміськводокал», управлінь міськвиконкому та незалежних експертів, які залучались робочою групою до аналізу попередніх висновків консультантів,  дозволила розробити стратегію комплексного розвитку водно-каналізаційного господарства міста. 

Звісно,      не      завжди       робоча       група         погоджувалась   з         пропонуваннями консультантів: 

Так, здавалося б дуже цікаве з економічної точку зору рішення про побудову нових каналізаційних очисних споруд ближче до міста, що могло дозволити втричі зменшити енергоспоживання транспортування стоків після консультацій з громадськістю було однозначно відкинуте з екологічних міркувань. 

Також, у зв’язку з майбутнім збільшенням етажності забудови міста (зґідно до  міської програми будівництва бюджетного житла), коригувались та перероблялись запропоновані консультантами гідравлічні  моделі водопостачання-водовідведення. До речі, можливість такої етажності будівництва в умовах підроблюваних територій ставилось консультантами під сумнів, але застосовані вперше в Україні найновітніші будівельні технології довели цілковиту реальність сценарію такого розвитку міста. Для реалізації цієї програми вперше в Україні компанією «Міське будівництво» збудовані бетонний завод[7] та завод спеціальних полегшених енергозберігаючих залізобетонних   конструкцій.[8]

Цілковитою несподіванкою для консультантів стала і міська програма утилізації мулу (описана в нашому журналі №6 від грудня 2015 р.прим. ред.), економічна ефективність якої в рази вища за традиційні технології. Тому робоча група після консультацій з НДТКІ Міського господарства та науково-технічною радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України, вирішила залишити прийняту в місті концепцію розвитку каналізаційних очисних споруд в рамках цього проекту.

Робота над цим проектом була корисна для всіх, задіяних сторін: 

Робоча група здобула необхідний досвід управління дослідницькими роботами з стратегічного планування. 

Водоканал отримав доступ до світових технологій та можливості  необхідного фінансування заходів  із реконструкції, будівництва нових споруд та реорганізації системи водопостачання та водовідведення міста. 

Населення, яке було залучене на початку процесу шляхом соціальних опитувань та постійно приймало участь в обговоренні і затвердженні проміжних та кінцевих результатів дослідження, постійно навчалось основам управління розвитком міста.

Консультант Posch & Partner GmbH отримав кошти гранту Німецького Уряду та ознайомився з передовим досвідом м. Донецьк в утилізації осадів та містобудуванні в складних гірничо-геологічних умовах.

Міська рада, отримавши стратегію розвитку, має змогу планувати проектування, будівництво та тендерні закупівлі на багаторічну перспективу, і, відійшовши від методів точкового поліпшення ситуації, перейти до концепції сталого керованого розвитку галузі водного та каналізаційного господарства міста.

Література: 

 1. Гветадзе І. Г. Практичний досвід Донецької міської ради у впровадженні механізмів проектного управління для розбудови міської інфраструктури / І. Г. Гветадзе // Водопостачання. Водовідведення., 2015. – Вип. 6. – С. 40-50
 2. Приходько Р. В. Ресурсне забезпечення соціального розвитку територіальної громади / Р. В. Приходько // Менеджер. Вісник ДонДУУ, 2011. – Вип. 2 (56). – С. 155–163.
 3. Приходько Р. В. Управління соціальним розвитком територіальної громади: досвід та шляхи модернізації : монографія / Р. В. Приходько. – К. : Алерта, 2011. – 248 с.
 4. Приходько Р. В. Функціонування системи управління розвитком муніципальних утворень в умовах Євроінтеграційних процесів / Р. В. Приходько // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. VІ регіональної наук.-практ. конф. (14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 74–77.
 5. Posch & Partner GmbH. Improvements in Drinking Water Supply and Wastewater

Collection and Treatment in the City of Donetsk: Inception Report 

 1. Posch & Partner GmbH. Improvements in Drinking Water Supply and Wastewater Collection and Treatment in the City of Donetsk: Conceptual Engineering Report
 2. Об’єкт – режим доступу: http://gorodstroy.com.ua/portfolio-item/zavod-po-proizvodstvubetonnoj-smesi-ooo-disk-beton/
 3. Об’єкт – режим доступу: http://gorodstroy.com.ua/portfolio-item/zavod-po-proizvodstvusbornyx-zhelezobetonnyx-elementov/